Deze voorwaarden gelden vanaf 8 juni 2020. Reeds gemaakte boekingen hebben de voorwaarden die tot 8 juni hebben gegolden.

Bij het aangaan van een huurovereenkomst met Foets gelden de volgende voorwaarden:

Iedereen die materiaal gebruikt dat eigendom is van Foets geldt als huurder (ook als er geen betaling is vereist) en gaat daardoor stilzwijgend akkoord met deze huurvoorwaarden. Dit materiaal is het ‘gehuurde’. Indien er meerdere huurders zijn bij 1 overeenkomst treedt degene die de overeenkomst met Foets aangaat als eerst-aansprakelijke bij schade afhandeling.

Foets biedt geen verzekering aan bij de verhuur. Het verdient aanbeveling een reisverzekering te nemen, die het eigen risico bij schade aan en/of diefstal van huurmateriaal dekt.

De huurder van een fiets of ander materiaal dient goed voor het gehuurde te zorgen.

De huurder doet dit door onder andere:

  • Bij een geconstateerde storing of defect onmiddellijk zorg te dragen voor herstel. Dit kunt u zelf doen of laten doen. Als u niet kunt (laten) herstellen, neemt u contact op met Foets. De feitelijke wachttijd zal variëren, afhankelijk van bereikbaarheid van u of de e-bike, andere afspraken die voorrang krijgen zorgt Foets voor een zo spoedig mogelijke vervanging of herstel. Hieraan kunnen redelijke kosten verbonden zijn die ten laste komen van huurder. Deze kosten zijn opgemaakt uit materiaalkosten en tijdsbesteding van de hersteller.
  • Gebruik fietsen uitsluitend op verharde wegen. Schelpenpaden zijn ook verharde wegen.
  • Neem de fiets niet mee het strand op en stel de fiets niet bloot aan zeewater.
  • Gebruik de fiets voor 1 (volwassen) persoon (uitgezonderd de Fun2Go; deze is voor max. 2 personen). Een kinderzitje is te gebruiken voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Oudere kinderen kunnen niet op de huurfiets meegenomen worden.
  • Parkeer de fiets op een manier dat u anderen niet hindert.
  • Zet de fiets altijd op slot als u de fiets ergens parkeert. Maak de fiets bij het op slot zetten ook vast aan een paal, boom of hek zodat de fiets ook niet in-afgesloten-staat mee kan worden genomen. U krijgt hiervoor een ketting mee.

Indien de fiets gestolen/beschadigd is draagt u de sleutel, de beschadigde fiets en/of een politierapport over aan verhuurder.

Foets kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel ontstaan door gebruik van het gehuurde.

Als u het gehuurde gebruikt in het verkeer/op de openbare weg loopt u risico. Foets is niet aansprakelijk als de huurder(s) op wat voor wijze dan ook nadeel ondervinden.

Inleverbeleid

Indien u niet in staat bent om de huurfiets op tijd terug te brengen, dan belt u met de verhuurder om de afspraak te verzetten. Dat is in de regel geen probleem.

Privacypolicy

Gedurende de reserverings- en huurperiode bewaart Foets klantgegevens en zal deze ook gebruiken om met de klant af te kunnen stemmen. Na de huurperiode bewaart Foets klantgegevens korte termijn als dekking voor eventueel verborgen schades. Huurder blijft eigenaar van zijn eigen gegevens en Foets verwijdert alle huurdergegevens op verzoek van huurder op elk gewenst moment. Foets gebruikt huurdergegevens nooit voor het versturen van reclame of anderszins, noch zal Foets huurdergegevens doorverkopen of doorgeven aan derden.

Foets behoudt zich het recht voor om de lokatie van het gehuurde via technische weg op te vragen middels GPS-systeem dat in/aan het gehuurde is bevestigd.

Speciale machtiging in afwijking van de privacypolicy

In geval van diefstal door klant (niet retourneren van het gehuurde) machtigt de klant Foets om, door middel van mobiele telefoon-gegevens, bankgegevens, accommodatieverhuurder, foto id-bewijs of andere bewijsstukken de woonplaats, adres en andere relevante gegevens op te vragen bij bank, mobiele telefoonmaatschappij of overheidsinstantie. Kosten die Foets hierbij maakt komen additioneel voor rekening van de dief/klant. De klant verklaart middels deze verhuurovereenkomst akkoord te zijn met deze bepaling.